Przyjazne i wrogie przejęcie.

Posted by Konsultant on 11:51:00
prowadzenie-firmy
PRZYJAZNE:


Jest to taki rodzaj przejęcia, w którym „wzywający” dokonuje wezwania za porozumieniem z kierownictwem przejmowanej spółki. Wymieniamy dwa rodzaje przejęcia przyjaznego:


» takie, w którym po zawiadomieniu o chęci przejęcia firmy, kierownictwo nie podejmuje żadnych działań mających na celu ochronę przed nim,

» takie, w którym po zawiadomieniu o chęci przejęcia firmy, kierownictwo aktywnie popiera wzywającego, kierując odezwę do udziałowców, alby zbywali posiadane przez nie akcje,

WROGIE:

Przejęcie przedsiębiorstwa bez zgody kierownictwa oraz przy wyraźnym sprzeciwie zarządu czy rady nadzorczej. Proces pozyskiwania akcji umożliwiających przejęcie kontroli nad spółką może przybierać różne formy.


» uzyskanie pełnomocnictwa,
» wezwanie do sprzedaży akcji,
» transakcje pakietowe,
» zwykłe zakupy seryjne 

Wymienić można w zasadzie dwie strategie jakimi charakteryzuje się wrogie przejęcie.

» Stopniowy wykup udziałów przedsiębiorstwa.
Jeżeli nabywca jest spółką publiczną, aż do osiągnięcia pewnego progu nie ma obowiązku upubliczniania wykupu. 
» Kierowanie oferty do akcjonariuszy.
Strategie tę stosuje się w przypadku gdy nie możliwe jest porozumienie z zarządem.

Istnieje kilka sposobów umożliwiających obronę przed wrogim przejęciem:

odpowiedź finansowa:

» dyskredytacja oferty,
» ogłoszenie dotyczące dywidendy,
» ogłoszenie dotyczące zysku,
» przeszacowanie majątku,

-  odwołanie się do:

» sądu, 
» giełdy,
» organów administracyjnych,
» władz zagranicznych,

- restrukturyzacja firmy:

» sprzedaż aktywów,
» wykupy menadżerskie,
» zwiększenie lub spłata zadłużenia,
» emisja akcji,
» zmiany w zarządzie,

- przejęcie spółki przez inną za porozumieniem z zarządem