Indywidualne podejście oraz elastyczny cennik usług księgowych. Zapraszamy

 • Księgowość

  Księgowość jest naszą specjalizacją. Powierz to co najważniejsze w Twojej firmie specjalistom z naszego biura rachunkowego.

  Szczegóły oferty
 • Kadry i płace

  Do kompleksowej obsługi firmy potrzebne są również usługi z zakresu kadry i płac. Powierz tę dziedzinę naszym ekspertom!

  Szczegóły oferty
 • Podatki

  Podatki powierzone w ręce profesjonalistów to gwarancja terminowych i prawidłowych rozliczeń. Koniecznie skorzystaj z naszej pomocy podatkowej!

  Szczegóły oferty

Faktura z odwrotnym obciążeniem

Odwrotne obciążenie polega na przeniesieniu podatku na nabywcę. W takiej sytuacji konieczne jest wystawienie faktury z odwrotnym obciążeniem.

Procedurę odwrotnego obciążenia stosuje się jeśli sprzedawca jest czynnym podatnikiem VAT, nabywca jest czynnym podatnikiem VAT, którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku, a dostawa nie jest objęta zwolnieniem.

Na fakturze z odwrotnym obciążeniem powinny znaleźć się następujące elementy:
-data wystawienia,
-kolejny numer faktury,
-imiona i nazwiska lub nazwy identyfikujące podatników i nabywców,
-numer za pomocą którego podatnika i nabywca,
-numer identyfikacji na potrzeby podatku VAT,
-data dokonania lub zakończenia towarów lub wykonania usługi,
-nazwa towaru lub usługi,
-miara i liczba dostarczonych towarów,
-kwota wszelkich opustów,
-wartość dostarczonych towarów,
-kwota należności ogółem,
-sformułowanie “odwrotne obciążenie”.

Zobacz też: Faktura korygująca

Wymiar urlopu pracowniczego

Każdy przedsiębiorca zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę posiada liczne obowiązki. Jednym z nich jest udzielenie pracownikowi urlopu. Wymiar urlopu dla pracownika zależy od stażu pracy oraz wykształcenia pracownika.

Wymiar urlopu dla pracowników wynosi:
- 20 dni - osoby, które zatrudnione są krócej niż 10 lat,
- 26 dni - osoby, które zatrudnione są co najmniej 10 lat.

Staż pracy ustalany jest na podstawie zsumowania okresów pozostawania w zatrudnieniu. Sposób ustania stosunku pracy oraz przerwy w zatrudnieniu nie są brane pod uwagę. Do okresu zatrudnienia, od którego uzależniona jest długość urlopu wlicza się wszystkie okresy poprzedniego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru, spółdzielczej umowy o pracę.

Do okresu pracy wlicza się określoną liczbę lat:
- 3 lata z tytułu ukończenia zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej,
- 5 lat z tytułu ukończenia średniej szkoły zawodowej,
- 5 lat z tytułu ukończenia średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych,
- 4 lata z tytułu ukończenia średniej szkoły ogólnokształcącej,
- 6 lat z tytułu ukończenia szkoły policealnej,
- 8 lat z tytułu ukończenia szkoły wyższej.

Licencja i jej rodzaje

Licencja jest formą umowy, która uprawnia do korzystania z określonego utworu. Zazwyczaj jest ona udzielana na okres 5 lat, jednak może zostać skrócona bądź wydłużona nawet na czas nieokreślony.

Nie ma ściśle określonej formy, w której powinna być zawarta umowa licencyjna. Ma ona charakter oświadczenia woli zatem można udzielić jej zarówno na piśmie jak i w formie ustnej.

Dla celów dowodowych zaleca się, aby udzielenie bądź nabycie licencji zostało zawarte na piśmie i aby określało strony umowy, oświadczenie woli, czas na jaki licencja została udzielona, zakres udzielonej licencji, sposób korzystania z licencji, wysokość wynagrodzenia oraz zaostrzenia, jeśli takie mają miejsce.

Wyróżniamy następujące rodzaje licencji:
1. Licencja wyłączna - do korzystania z utworu zostaje uprawniony wyłącznie nabywca.
2. Licencja niewyłączna - licencjobiorca może udzielić prawa do korzystania z licencji wielu osobom.
3. Licencja podstawowa - licencjobiorca zostaje uprawniony wyłącznie do korzystania z danego utworu.
4. Sublicencja - przekazanie praw licencyjnych innym podmiotom.
5. Licencja ustawowa - upoważnienia do korzystania z utworu udziela ustawodawca.
6. Licencja otwarta - utwory, które zostały przekazane do publicznej przestrzeni.

Metody inwentaryzacji

Przeprowadzanie inwentaryzacji to obowiązek ciążący na przedsiębiorcach, którzy muszą dopełniać go co najmniej raz w roku, pod koniec roku obrachunkowego. Inwentaryzacja polega na ustaleniu zgodności stanu faktycznego ze stanem księgowym. Inwentaryzacja polega na ustalaniu spisu faktycznego wszystkich rzeczowych i pieniężnych składników majątku firmy oraz wyjaśnieniu różnic pomiędzy stanem rzeczywistym, a stanem wynikającym z ewidencji księgowej.

Inwentaryzacja może przyjmować dwie formy: częściową, obejmującą tylko wybrane składniki majątku i pełną, obejmującą jego wszystkie elementy.

Wyróżniamy trzy metody inwentaryzacji. Pierwsza z nich, „uzgodnienie sald z kontrahentami”, obejmuje ustalenie środków na rachunkach bankowych, kredytów, należności i zobowiązań. Kolejna „spis z natury”, opiera się na ewidencji środków trwałych, środków pieniężnych w kasie, zapasów i papierów wartościowych. Ostatnia metoda to „weryfikacja stanu faktycznego”, polegająca na ustaleniu stanów aktywów i pasywów, których nie można ustalić za pomocą wyżej wymienionych metod.

Głównym celem inwentaryzacji jest ustalenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów. Inwentaryzacja powinna przebiegać tak, by działalność firmy nie została przerwana. Przeprowadza się ją co najmniej raz w roku obrotowym.