Indywidualne podejście oraz elastyczny cennik usług księgowych. Zapraszamy

 • Księgowość

  Księgowość jest naszą specjalizacją. Powierz to co najważniejsze w Twojej firmie specjalistom z naszego biura rachunkowego.

  Szczegóły oferty
 • Kadry i płace

  Do kompleksowej obsługi firmy potrzebne są również usługi z zakresu kadry i płac. Powierz tę dziedzinę naszym ekspertom!

  Szczegóły oferty
 • Podatki

  Podatki powierzone w ręce profesjonalistów to gwarancja terminowych i prawidłowych rozliczeń. Koniecznie skorzystaj z naszej pomocy podatkowej!

  Szczegóły oferty

Nota księgowa a nota korygująca

Prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa wymaga znajomości różnorodności dokumentów, jakie wystawia przedsiębiorca.
Nota księgowa najczęściej stosowana jest przy rozrachunkach z kontrahentami danej firmy. Potraktować ją można jako podstawę do wpisu w księdze, ale spełniać musi ona jednak odpowiednie kryteria. Nota księgowa zostać może również wykorzystana w momencie, gdy partnera biznesowego obciążyć należy odszkodowaniem za nieterminową realizację zawartej umowy.

Nieco innym rodzajem dokumentu jest korygująca. Do wystawienia tego typu ewidencji ma prawo nabywca, który zamówił u przedsiębiorcy zakup towarów lub usług i otrzymał fakturę VAT.
Notę w postaci korekty wystawia się w momencie, gdy pierwotny dokument zawierał jakiegoś rodzaju błąd lub niepoprawne informacje.

Nota księgowa oraz korygująca posiadają określone podobieństwa, ale także i różnice. Obydwa dokumenty wystawione muszą zostać w jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Różnica dotyczy osoby, która wystawia dokument - w przypadku korekty może to być sam kontrahent, a księgowy dokument wydać może jedynie dział księgowości firmy. Różnicą może być także sam przedmiot obydwu dokumentów - bowiem dotyczą one zupełnie innych sytuacji oraz okoliczności.

Polska Klasyfikacja Działalności

Polska Klasyfikacja Działalności, czyli w skróci PKD to wykaz rodzajów działalności jakie mogą być prowadzone na terenie naszego kraju. W czasie przeprowadzania procedury rejestracji firmy, każdy przedsiębiorca zobligowany jest do dokonania wyboru PKD czyli zakresów gospodarki, w których będzie działał. Klasyfikację działalności określa się na 5 poziomach.

Wybór PKD nie jest wyborem jednorazowym, w trakcie prowadzenia działalności można zmienić lub rozszerzyć zakres PKD. Każdą zmianę trzeba jednak zgłaszać do odpowiednich instytucji i aktualizować dane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Warto więc już w czasie rejestracji wybrać kilka kodów PKD aby nie ograniczać swobodnego rozwoju firmy i aby możliwe było swobodne rozszerzanie jej działalności. Na stronie Głównego Urzędu Skarbowego znaleźć można wyszukiwarkę, która pozwoli w szybki sposób znaleźć odpowiedni kody.

Co zrobić jeśli nie umiemy dobrać odpowiedniego kodu PKD?
Można oczywiście dopytać w biurze rachunkowym o to, jaki kod dla danej działalności jest właściwy. Poza tym dostępna jest wyszukiwarka kodów PKD. W przypadku wątpliwości możemy również zapytać w odpowiedniej instytucji, którą jest Urząd Statystyczny.

PKD wykorzystuje się między innymi do:
- klasyfikowania podmiotów, na potrzeby krajowego urzędowego rejestru podmiotów gospodarki narodowej,
- do przedstawiania struktury narodowej gospodarki z punktu widzenia społecznego podziału pracy,
- sporządzania porównań międzynarodowych,
- zestawienia informacji statystycznych, odpowiednio porównywanych z innymi krajami.


Jak wygląda korekta faktury VAT

Korekta faktury VAT następuje w momencie, gdy sprzedawca zastosował podczas transakcji niewłaściwą stawkę podatku.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra finansów w sprawie kas rejestrujących można wyróżnić sposoby, dzięki którym możliwe jest skorygowanie obrotu zewidencjonowanego przy użyciu kasy rejestrującej. Dokonuje się to w trzech przypadkach:


 • przy zwrocie towaru
 • przy uznanej reklamacji
 • przy oczywistej omyłce

Zwrot towarów lub ich reklamacja wiąże się ze skutkiem w postaci zwrotu całości lub części należności z tytułu sprzedaży. Korekta obrotu staje się w takiej sytuacji możliwa wyłącznie wtedy, gdy przedsiębiorca prowadzi z jej tytułu odrębną ewidencję zawierającą dane wymagane przepisami wyżej wymienionego rozporządzenia.
Korekta sprzedaży dokonana musi zostać przez przedsiębiorcę w okresie, w którym została udokumentowana i ujęta w ewidencji korekt. Jednocześnie skorygować należy także deklarację VAT-7, w której powstaje zaniżona podstawa opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Jeden błąd skutkować może wadliwością całej księgi prowadzonej przez podatnika.

Czy otrzymany aport wiąże się z kosztami podatkowymi?

Podczas trwania działalności gospodarczej właściciel zadecydować może o podwyższeniu kapitału zakładowego. W przypadku wniesienia do firmy wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej jego części - czy spółka w takiej sytuacji zmuszona zostanie do poniesienia wydatków o charakterze publicznoprawnym? Aportem nazywany jest wkład niepieniężny wniesiony do spółki handlowej, którego wniesienie równoznaczne jest z przeniesieniem na podmiot gospodarczy wszelkich praw do przedmiotu wkładu. Aportem mogą być rzeczy ruchome, nieruchomości, wierzytelności, a także całe przedsiębiorstwo. Wyceną zajmuje się wspólnik, który chce wnieść aport, a w przypadku wątpliwości skorzystać może z usług profesjonalisty np. rzeczoznawcy majątkowego.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, do przychodów nie zalicza się tych, które otrzymane zostały na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego albo funduszu założycielskiego. Prawo w tej kwestii mówi, że wartość wkładów zarówno pieniężnych oraz niepieniężnych wnoszona na pokrycie lub podwyższenie kapitału nie zostanie zaliczona do przychodów podatkowych spółki.