Indywidualne podejście oraz elastyczny cennik usług księgowych. Zapraszamy

 • Księgowość

  Księgowość jest naszą specjalizacją. Powierz to co najważniejsze w Twojej firmie specjalistom z naszego biura rachunkowego.

  Szczegóły oferty
 • Kadry i płace

  Do kompleksowej obsługi firmy potrzebne są również usługi z zakresu kadry i płac. Powierz tę dziedzinę naszym ekspertom!

  Szczegóły oferty
 • Podatki

  Podatki powierzone w ręce profesjonalistów to gwarancja terminowych i prawidłowych rozliczeń. Koniecznie skorzystaj z naszej pomocy podatkowej!

  Szczegóły oferty

Instytucje finansowe – istota

Instytucja finansowa jako podmiot gospodarczy jest zobowiązana do świadczenia usług na rzecz Klientów, spośród których możemy wymienić operowanie zasobami finansowymi, a także świadczenie usług pośrednictwa finansowego.

Instytucje finansowe możemy podzielić na:
- instytucje depozytowe (polegają na przyjmowaniu depozytów pieniężnych od przedsiębiorstw, jak również ludzi w celu udzielenia kredytów, pożyczek oraz obciążeń tych środków pieniężnych ryzykiem w inny sposób,
- instytucje rozpraszania ryzyka, do których zaliczamy zakłady ubezpieczeń, które przejmują ryzyko ubezpieczeniowe w zamian za niewielką składkę ubezpieczeniową, co daje możliwość rozproszenia ryzyka na większą zbiorowość, zakłady reasekuracji przejmujące część ryzyka od pojedynczych zakładów ubezpieczeniowych,
- instytucje ubezpieczeniowe, które są pośrednikami w sytuacji inwestowania środków finansowych w dochodowe przedsięwzięcia o zróżnicowanym poziomie ryzyka.

W naszym kraju nadzór nad instytucjami finansowymi sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego, pod którą podlegają banki, fundusze emerytalne, instytucje prowadzące konta emerytalne, zakłady ubezpieczeń, podmioty rynku kapitałowego itp.Urlop macierzyński

Ten typ urlopu przyznawany jest kobietom, które w trakcie zatrudnienia urodziły dziecko. Celem jego przyznania jest pomoc w odzyskaniu sił po porodzie oraz możliwość opieki nad dzieckiem. Urlop jest płatny. Czas jego trwania uwarunkowany jest liczbą urodzonych dzieci podczas danego porodu.


Ochrona przyszłych matek

Przez cały okres trwania urlopu macierzyńskiego pracodawca nie może wręczyć pracownicy wypowiedzenia ani rozwiązać z nią umowy o pracę.


W polskim prawie wymiar ten jest następujący (tydzień urlopu odpowiada 7 dniom kalendarzowym):

- 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka,
- 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci,
- 33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci,
- 35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci,
- 37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci.


Po zakończeniu urlopu pracodawca jest zobowiązany do ponownego przyjęcia pracownicy do pracy.


Prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego posiadają:

- osoby, które wystąpiły do sądu o przysposobienie dziecka lub wzięła je pod opiekę jako rodzina zastępcza;

- ojciec dziecka.Umowa karna

Umowa karna to umowa zawierana w celu ochrony swoich interesów. Jest zabezpieczeniem w przypadku niewykonania bądź niewłaściwego wykonania  świadczenia, do którego zobowiązał się wykonawca.

Ważne jest, że umowa karna może dotyczyć wyłącznie zobowiązań niepieniężnych, tak więc nie można jej uwzględnić np. w odniesieniu do wypłaty wynagrodzenia, czy zapłaty za towar.

Umowę karną stosuje się najczęściej w odniesieniu do umów zlecenia, usług budowlanych oraz umów dotyczących zachowania poufności.

Umowa karna dotyczy zobowiązań niepieniężnych, jednak zawsze ma formę pieniężną. Jeżeli jednak kara z jej tytułu jest wyższa niż powstała szkoda wówczas dłużnik może ubiegać się o wyrównanie kary do wysokości wyrządzonej szkody. Nie ma to zastosowania gdy szkoda powstała w sposób umyślny.

Zastosowanie umowy karnej nie wyklucza odszkodowania, o ile o obu tych kwestiach zawarto informacje w umowie. Gdy w umowie nie wspomniano o odszkodowaniu wówczas zastrzeżenie umowy karnej wyklucza dochodzenie do niego na zasadach zawartych w Kodeksie cywilnym.

Przeczytaj także: Kontrola dokumentów
 

Kim jest przedstawiciel podatkowy?

Czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym, kto może zostać przedstawicielem podatkowym...? Jak się okazuje, może nim zostać każdy podmiot spełniający ściśle określone wymagania narzucone przepisami Ustawy o podatku VAT.

Właśnie ta ustawa definiuję zawód przedstawiciela podatkowego jako podmiot pomagający podatnikowi, który nie posiada swojej siedziby w państwie, w którym występuje opodatkowanie.


Docelowo usługi przedstawiciela podatkowego są nakierowane na pomoc w rozliczeniu podatków zgodnie z przepisami, które na daną chwilę obowiązują na terenie danego państwa. Podmiot ten jeśli został do tego upoważniony, jest zobowiązany do opłacenia podatku w imieniu swojego Klienta. Jeśli dany podatnik korzysta z usług przedstawiciela podatkowego, nie dotyczy go obowiązkowa rejestracja jako czynny podatnik VAT.


Nawiązanie współpracy z przedstawicielem podatkowym powinno opierać się o podpisanie umowy zawierającej prawnie określone informacje.