Indywidualne podejście oraz elastyczny cennik usług księgowych. Zapraszamy

 • Księgowość

  Księgowość jest naszą specjalizacją. Powierz to co najważniejsze w Twojej firmie specjalistom z naszego biura rachunkowego.

  Szczegóły oferty
 • Kadry i płace

  Do kompleksowej obsługi firmy potrzebne są również usługi z zakresu kadry i płac. Powierz tę dziedzinę naszym ekspertom!

  Szczegóły oferty
 • Podatki

  Podatki powierzone w ręce profesjonalistów to gwarancja terminowych i prawidłowych rozliczeń. Koniecznie skorzystaj z naszej pomocy podatkowej!

  Szczegóły oferty

Co to jest PIT-16A?

PIT-16A to deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego. Deklarację tę składają przedsiębiorcy opodatkowani przy pomocy karty podatkowej.

PIT-16A to deklaracja podatkowa dla przedsiębiorców, których działalność opodatkowana jest przy pomocy karty podatkowej. PIT-16A należy złożyć w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym w urzędzie skarbowym:
właściwym miejscu prowadzenia działalności,
właściwym dla miejsca zamieszkania podatnika,
właściwym dla miejsca wskazanego przez podatnika jako siedziba działalności.

Deklaracja PIT-16A zawiera informacje wyłącznie o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej, ale nie zawiera danych o wysokości przychodów uzyskanych przez przedsiębiorcę w danym roku. Nie pozwala ona na zastosowanie ulg i preferencji podatkowych, nie można jej złożyć wspólnie ze współmałżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Główny księgowy - warunki pracy

Praca głównego księgowego zaliczana jest do prac lekkich, siedzących, dzięki czemu mogą ją wykonywać również osoby niepełnosprawne ruchowo. Osoba na tym stanowisku musi cechować się dużą odpornością na stres. Dyskwalifikujące księgowego są niepodlegające korekcji wady wzroku. Księgowi mogą znaleźć pracę wszędzie tam, gdzie prowadzi się działalność gospodarczą m.in. banki, małe firmy, duże korporacje.

Księgowy to poszukiwany specjalista na rynku pracy. Wraz z rozwojem swoich kwalifikacji księgowy może liczyć na awans - po kilku latach praktyki może planować karierę jako główny księgowy, jako rewident, biegły rewident lub specjalista ds. controllingu.

Czas pracy głównego księgowego powinien wynosić 8 godzin na dobę i przeciętnie 40/48 godzin w przeciągu tygodnia, jednak czas ten może się zwiększyć. Główny księgowy nie jest także objęty przepisami o dobowej normie wypoczynku, która wynosi 11 godzin na dobę.
Księgowy wykonuje w razie konieczności pracę poza normalnymi godzinami pracy bez prawa do wynagrodzenia i dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych.

Zarobki księgowego są bardzo zróżnicowane. Zależy to przede wszystkim od położenia geograficznego zakładu pracy i prestiżu. Wahają się od około 2 000 zł do nawet 5 000 zł.

Rodzaje wyniku finansowego

Wynik finansowy odzwierciedla kondycję finansową przedsiębiorstwa, pokazuje w jaki sposób kształtują się przychody i koszty firmy, przedstawia jakie wyniki zostały osiągnięte podczas zwykłej działalności gospodarczej, a jakie w wyniku nadzwyczajnych operacji finansowych.

Wyróżnia się kilka rodzajów wyniku finansowego:
- wynik finansowy ze sprzedaży - różnica pomiędzy wielkością przychodów uzyskanych ze sprzedaży, a kosztem ich osiągnięcia,
- wynik finansowy z działalności operacyjnej - wynik finansowy ze sprzedaży z uwzględnieniem pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, nie wynikających z podstawowej działalności jednostki gospodarczej przedsiębiorstwa,
- wynik finansowy z działalności gospodarczej brutto - wynik finansowy, który uwzględnia skutki operacji finansowych przedsiębiorstwa odzwierciedlone w przychodach i kosztach finansowych.
- wynik finansowy brutto - wynik finansowy z działalności gospodarczej brutto z uwzględnieniem nadzwyczajnych zysków i strat; wynik finansowy brutto może wystąpić w postaci zysku brutto lub strat brutto,
- wynik finansowy netto - wynik finansowy brutto po odliczeniu podatku dochodowego; wynik finansowy netto może wystąpić w postaci zysku netto lub straty netto.

Nota księgowa a nota korygująca

Prowadzenie księgowości przedsiębiorstwa wymaga znajomości różnorodności dokumentów, jakie wystawia przedsiębiorca.

Nota księgowa najczęściej stosowana jest przy rozrachunkach z kontrahentami danej firmy. Potraktować ją można jako podstawę do wpisu w księdze, ale spełniać musi ona jednak odpowiednie kryteria. Nota księgowa zostać może również wykorzystana w momencie, gdy partnera biznesowego obciążyć należy odszkodowaniem za nieterminową realizację zawartej umowy.

Nieco innym rodzajem dokumentu jest nota korygująca. Do wystawienia tego typu ewidencji ma prawo nabywca, który zamówił u przedsiębiorcy zakup towarów lub usług i otrzymał fakturę VAT.
Notę w postaci korekty wystawia się w momencie, gdy pierwotny dokument zawierał jakiegoś rodzaju błąd lub niepoprawne informacje.

Nota księgowa oraz korygująca posiadają określone podobieństwa, ale także i różnice. Obydwa dokumenty wystawione muszą zostać w jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Różnica dotyczy osoby, która wystawia dokument - w przypadku korekty może to być sam kontrahent, a księgowy dokument wydać może jedynie dział księgowości firmy. Różnicą może być także sam przedmiot obydwu dokumentów - bowiem dotyczą one zupełnie innych sytuacji oraz okoliczności.